ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

thyreos

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Πολεοδομίας του Δήμου Προσοτσάνης

διακηρύσσει

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015».

Προϋπολογισμού 98.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις

α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (Κ.Δ.Ε.) και

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

1.ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ

 

2.ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 6_ΔΙΑΚΥΡΥΞΗ_ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2015

 

3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 

5.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 

6.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

6Α.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 

7. ΕΣΥ

 


Εκτύπωση   Email