ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης Προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-1993) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» συνολικού προϋπολογισμού 135.300,00€ (με ΦΠΑ) με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ .

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

1). Έλληνες Πολίτες

2). Αλλοδαποί

3). Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

4). Συνεταιρισμοί

5). Ενώσεις προμηθευτών και Κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων, καινούριου και αμεταχείριστου, με τρεις υπερκατασκευές (Λεπίδα Αποχιονισμού, Αλατοδιανομέας, Υδραυλικός χορτοκοπτικός βραχίονας με Κεφαλή Καταστροφέα και κεφαλή κλαδέματος ) σύμφωνα με τις τεχνικές Προδιαγραφές της αριθμ. 50/2013 Μελέτης .

Εγγύηση συμμετοχής ποσού 6.765,00€ ισχύος (210) ημερών (5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με το ΦΠΑ), δεκτή από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18 -12-2013 , με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ, στο Δημαρχείο Προσοτσάνης .

Πληροφορίες για τη διακήρυξη μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ονοματεπώνυμο αρμοδίου υπαλλήλου: Μαναρίδου Αλεξάνδρα τηλ. επικοιν. 2522350152, φαξ:2522023322

 

 


Εκτύπωση   Email