ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017"

thyreos
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»
Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας:

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

προϋπολογισμού 35.800,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων φορέας: Δήμος Προσοτσάνης

Οδός: Χρ. Σακάρη 15

Ταχ.Κωδ.: 66200

Τηλ.: 2522350114

Telefax: 2522350191

E-mail: georgemartiadis@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.prosotsani.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.prosotsani.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Περιβάλλοντος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπλέον, μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δική τους δαπάνη και φροντίδα.

3. Κωδικός CPV: 90911200-8

4. Τόπος παράδοσης της εκτέλεσης της υπηρεσίας: ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η υπηρεσία αφορά στον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και κάποιων βοηθητικών χώρων, του Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, η οποία θα εκτελείται όπως περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της Διακήρυξης.

6. Χρόνος παράδοσης εκτέλεσης υπηρεσίας: Οικονομικό έτος 2017.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 17 της Διακήρυξης.

9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Δήμου Προσοτσάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30 και η ώρα λήξης 10:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού και για όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10/6274.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης οικονομικού έτους 2017.

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.prosotsani.gr.

 

Εκτύπωση   Email