ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»,με προϋπολογισμό «46.168,61» ευρώ με 24% Φ.Π.Α.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ και Η/Μ ή εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα εφόσον ανήκουν στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ και Η/Μ και πληρούν το ύψος του ποσού, και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2.2 Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3. Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό τρόπο ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα τεύχη και έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Προσοτσάνηςhttps://prosotsani.gr

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27–12-2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 09.30 π.μ.και ώρα λήξης 10:00 π.μ. σταγραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200, τηλ.: 2522350110–113-116.

5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

6. Το έργο χρηματοδoτείται από Πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α.και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 35/7322.09 του προϋπολογισμού του Δήμου.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης.

 

 

 


Εκτύπωση   Email