ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ -ΧΡΩΜΑΤΩΝ -ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

thyreos

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ -ΧΡΩΜΑΤΩΝ -ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ».

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Προσοτσάνης, Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200 Προσοτσάνη,τηλ.25222350111-2522350129 ,Φαξ:2521350191,Email: texniki@prosotsani.gr,

2. Κωδικός CPV:44810000-1,44113700-2,44114100-3,14210000-6,4411000-1,34922000-6

3. Διαδικασία: Συνοπτικός Διαγωνισμός

4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: Προμήθεια Οικοδομικών υλικών, χρωμάτων, αδρανών υλικών, σκυροδέματος και υλικών διαγράμμισης.

5.Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική

6.Κριτήρια κατακύρωσης : Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής .

7. Προϋπολογισμός: 74.013,24€ (με τον ΦΠΑ 24%).

8.Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα : Κάθεδιαγωνιζόμενοςμπορείνα συμμετέχει στοδιαγωνισμόυποβάλλονταςπροσφορά σε μίαήπερισσότερες ομάδες (Α,Β,Γ,Δ,Ε) για το σύνολο όμως των ειδών της έκαστης ομάδας.

9:Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2. της διακήρυξης.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Προσοτσάνης που βρίσκεται στην οδό Χρήστου Σακάρη 15.

12.Χρηματοδότηση:Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους ιδίους πόρους του Δήμου καθώς και τη ΣΑΤΑ Σχολείων .

13.Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.prosotsani.gr στην προβλεπόμενη από το νόμο εφημερίδα.

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΤΕΥΔ

 

 

 

 

 

 


Εκτύπωση   Email