Κλήρωση για την ανάδειξη νέων μελών για τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

  1. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

  2. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  3. Τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν. Π για το έτος 2020»

  4. Την ανάγκη συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής, Δημοτικών υπαλλήλων:

α) για τη διενέργεια και αξιολόγηση του ανωτέρω διαγωνισμού ( Ν. 4412/2016) και

β) για την εξέταση ενστάσεων του διαγωνισμού

Γνωστοποιούμε

ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, την Τετάρτη 25-09-2019, και ώρα 10:00 πμ, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη νέων μελών, που θα συμμετέχουν στις Επιτροπές:

α) για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν. Π για το έτος 2020» και

β) για την εξέταση ενστάσεων του ανωτέρω διαγωνισμού

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.prosotsani.gr)

Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού

Στεφανίδου Χαρίκλεια


Εκτύπωση   Email