Αποδοχή παραίτησης Συμβούλου της Κοινότητας Φωτολίβους

 
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθ.14/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας, περί επικύρωσης των γενικών αποτελεσμάτων των εκλογών της της 26ης Μαϊου 2019 και ανακήρυξης των δημοτικών συμβούλων και των συμβούλων των Κοινοτήτων του Δήμου Προσοτσάνης (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2019 – 31η Δεκεμβρίου 2023)

  2. Την αριθ.93/60173/23-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ενημέρωση για εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»

  3. Την έγγραφη δήλωση-υποβολή παραίτησης του κ.Γιαννούλη Θεόφιλου του Γεωργίου, συμβούλου της Κοινότητας Φωτολίβους (αριθ.πρωτ. 10073/13-9-2019)

  4. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποδεχόμαστε την παραίτηση του κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από το αξίωμα του Συμβούλου της Κοινότητας Φωτολίβους του συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ»

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στον πίνακα ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οικεία ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια»

 


Εκτύπωση   Email