Κλήρωση για την ανάδειξη νέων μελών για τη συμμετοχή τους σε Επιτροπή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Τo υπ’ άριθμ. 4353/19-09-2019 έγγραφο της Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγ. Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας σχετικά με την ανάγκη ορισμού μελών επιτροπής ως μέλη 2 Δημοτικούς Συμβούλους ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161/05.08.2009 τεύχος Α') «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις».

6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών, (2) Δημοτικών Συμβούλων (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος), για τη συμμετοχή τους σε επιτροπή για την άδεια εγκατάστασης εκδιδόμενων προσώπων με αμοιβή .

Γνωστοποιούμε

ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, την Τέταρτη 25-09-2019 και ώρα 10:30 πμ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των μελών, αιρετών του Δήμου, που θα συμμετέχουν στην παραπάνω επιτροπή.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.prosotsani.gr).

Η Διευθύντρια

Διοικ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών

Στεφανίδου Χαρίκλεια


Εκτύπωση   Email