Κανονισμός λειτουργίας υπαίθριων αγορών

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 14/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης στην 1η / 29-01-2018 τακτική συνεδρίαση του, έλαβε την υπ΄αριθμ. 14/2018 απόφαση του με θέμα « Κανονισμός Λειτουργίας υπαίθριων αγορών (Ν.4497/2017).

Με την εν λόγω κανονιστική απόφαση το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω :

Άρθρο 1°

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

α)Η λαϊκή αγορά της ΔΚ Προσοτσάνηςθα λειτουργεί κατά μήκος των οδών α),Αριστείδη Παπαδάκη, Αντιδημάρχου Π.Τσαλίκη, Αριστείδη Παπαδάκη και στην πάροδο Αριστείδη Παπαδάκη που διχοτομεί το Ο.Τ.145, κάθε Σάββατο.

β) Η λαϊκή αγορά της Τ.Κ Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης θα συνεχίσει να λειτουργεί στον πεζόδρομο, συνοδευόμενου και από τον ακάλυπτο χώρο της νότιας πλευράς του σιδηροδρομικού σταθμού κάθε Τρίτη.

Άρθρο 2°

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Παραγωγοί

Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι παραγωγοί και τα οποία πρέπει να είναι αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, και να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείμενη εθνική και ενωσιακήνομοθεσία

Επαγγελματίες Πωλητές

Οι κατέχοντας άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

Άρθρο 3°

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στη λαϊκή αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης –Φωτολίβους τουΔήμουΠροσοτσάνης έχουν όσοι είναι κάτοχοι παραγωγικής ή επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών, που έχει εκδοθεί από το Δήμο μόνιμης κατοικίας τους και η τοποθέτηση αυτών έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του Ν. 3397/2017 (ΦΕΚ 171Α΄).

Άρθρο 4°

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α. Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων οι οποίες για την λαϊκή αγορά της Δ.Κ Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης έχουν οριστεί σε εκατόν δέκα (110).

Β. . Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων οι οποίες για την λαϊκή αγορά της Τ.Κ Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης έχουν οριστεί σε εκατό (100).

Άρθρο 5°

ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

1.Οι Δήμαρχοι υποχρεούνται να παρέχουν κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς όλης της χώρας θέσεις στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.

2. Κάθε λαϊκή αγορά χωρίζεται σε τομέα παραγωγών πωλητών και σε τομέα επαγγελματιών πωλητών.

Ο τομέας των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών διακρίνεται σαφώς με κάθε πρόσφορο τρόπο από τον τομέα των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.Την ευθύνη υλοποίησης της ανωτέρω διάκρισης έχει η κατάτόπον αρμόδια Περιφέρεια.

Άρθρο 6°

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

1. Όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά θα υποχρεούνται να εφοδιαστούν με πάγκους – πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού, ανάλογα με την ιδιότητα. (άρθρο 31 του Ν. 4497/2017). Οι παραγωγοί πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1 x 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ. Οι επαγγελματίες πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος μπλε ελάχιστων διαστάσεων 1 x 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ» .

Άρθρο 7ο

Τα αυτοκίνητα των πωλητών (φορτηγά) πρέπει να σταθμεύουν υποχρεωτικά εκτός του χώρου της λαϊκής

αγοράς.

Άρθρο 8°

ΈΛΕΓΧΟΣ

1. Με ευθύνη του Δήμου Προσοτσάνης , σε κάθε λαϊκή αγορά τοποθετείται περίπτερο (κιόσκι) στο οποίο αναρτάται η κάτοψη της λαϊκής αγοράς, στην οποία εμφανίζονται οι τομείς κατ’ είδος προϊόντων. Τοποθετούνται, επίσης, δελτία και κυτίο παραπόνων.

2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, υπάλληλος του Δήμου Προσοτσάνης , τον οποίο ορίζει ο Δήμαρχος, ελέγχει το χώρο της λαϊκής αγοράς και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της. Οι επόπτες ελέγχουν τις προσκομιζόμενες ποσότητες και την ορθή τήρηση του Βιβλίου διακινούμενων Ποσοτήτων, τους προσερχόμενους πωλητές και αυτούς, οι οποίοι απουσιάζουν, καταγράφουν τις κενές θέσεις και ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία.

Καθορισμός τέλους χρήσης των θέσεων

(Ημερήσιο Δικαίωμα Προσέλευσης)

Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του ημερήσιου τέλους συμμετοχής καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 36 του Ν. 4497/2017).

Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, για τους οποίους με βάση τα αναφερόμενα στην άδειά του είναι υπόχρεος, συνεπάγεται την αναστολή ισχύος της άδειας για τις λαϊκές αγορές για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί το τέλος.

Άρθρο 10

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Α) Έλεγχος για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται από το Δήμο Προσοτσάνης μπορεί να είναι: αα) η απλή σύσταση σε συμμόρφωση, ββ) η επιβολή χρηματικού προστίμου έως και 1.000 ευρώ και γγ) η ανάκληση της άδειας μέχρι ένα (1) μήνα. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 54 του Ν. 4497/2017 δεν είναι αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.

Β)Κυρώσεις

………6. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση έλλειψης αδείας, για όλες τις κατηγορίες υπαίθριου εμπορίου μειώνονται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ, εάν ο διοικούμενος προσκομίσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στην ελεγκτική υπηρεσία έντυπο αδείας εν ισχύ κατά το χρόνο βεβαίωσης της παράβασης.

Άρθρο 11°

Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης.

Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους (πωλητές του Δήμου).

Άρθρο 12°

Το Δημοτικό Συμβούλιο, δύναται με αποφάσεις του να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό για την αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών της λαϊκής αγοράς.

Η κανονιστική αυτή απόφαση εκδίδεται και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ΔΚΚ(Ν.3463/2006).

 

Κανονισμός λειτουργίας υπαίθριων αγορών

 


Εκτύπωση   Email