Κλήρωση για την ανάδειξη μελών σε επιτροπή παραλαβής

thyreos

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης (2) δύο μελών, Δημοτικών Συμβούλων, (1) ένας για Τακτικό και (1) ένας για Αναπληρωματικό μέλος , για τη συμμετοχή σε επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ΠΔ 171/87 (ΦΕΚ84/Α’/02-06-1987) όπως αναδιατυπώθηκε από το άρθρο 61 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α’/14-04-2014) και τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008 (Α/116).

Γνωστοποιούμε

ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας την Πέμπτη 25/01/2017, ώρα 09:00 πμ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη μελών (2) Δημοτικών Συμβούλων , του τακτικού και του αναπληρωματικού, που θα συμμετέχουν στην παραπάνω επιτροπή.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.prosotsani.gr)

 

 

Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού

Στεφανίδου Χαρίκλεια


Εκτύπωση   Email