ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΙΔΙΑΝ ΧΡΗΣΗ

anakoinwsh2

Αγαπητοί καλλιεργητές σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4351/2015 (Α΄164) κάθε φυσικό ή

νομικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ΜΑΑΕ επιτρέπεται να αποκτήσει από άλλα κράτη – μέλη πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτών (σπόρους, μοσχεύματα άριζα- έρριζα) αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της δικής του αγροτικής εκμετάλλευσης (και όχι για εμπορία).

Προϋποθέσεις για την απόκτηση του πολλαπλασιαστικού υλικού αυτής της μορφής:

 • Το πολλαπλασιαστικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης του ιδίου του παραγωγού

 • Δεν απαιτείται καμίας μορφής άδεια εμπορίας.

Υποχρεώσεις των καλλιεργητών μετά την απόκτηση του πολλαπλασιαστικού υλικού :

 • Να το δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου αγροτικής Ανάπτυξης (κατά τόπους πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ)

 • Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο Αγοράς

 • Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης ΟΣΔΕ

 • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ΜΑΑΕ, η οποία εκδίδεται από την ίδια υπηρεσία (κατά τόπους πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ)

 • Να καταβάλουν το προβλεπόμενο ανταποδοτικό τέλος για το πολλαπλασιαστικό υλικό που δηλώθηκε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την ενημέρωση των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων του πολλαπλασιαστικού υλικού που πρόκειται να αποκτήσουν ενδοκοινοτικά, παρακαλούνται οι καλλιεργητές να απευθύνονται στις Δ.Α.Ο.Κ των Π. Ενοτήτων του νομού τους.

Προβλεπόμενοι Έλεγχοι:

Τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) πραγματοποιούν τους διοικητικούς ελέγχους:

 • Στα συνοδευτικά έγγραφα ( Τιμολόγια-Δελτία Αποστολής) και

 • Στη Σήμανση του πολλαπλασιαστικού υλικού (καρτελάκια) που πρέπει να φέρει ανάλογα με τους ειδικούς τεχνικούς κανονισμούς ελέγχου πιστοποίησης και εμπορίας κάθε είδους

 • Ειδικότερα για τα είδη: αραβόσιτος (καλαμπόκι), σόγια, βαμβάκι, ελαιοκράμβη, τεύτλα και βιομηχανική τομάτα ελέγχεται εργαστηριακά η παρουσία προσμίξεων με γενετικά τροποποιημένους σπόρους με τη λήψη των απαραίτητων δειγμάτων του πολλαπλασιαστικού υλικού.

 • δειγματοληπτικούς εργαστηριακούς ελέγχους του πολλαπλασιαστικού υλικού.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω

Θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση.


Εκτύπωση   Email