15η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Δευτέρα 11 Μαΐου 2021 από ώρα 10:00π.μ. έως 12:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.:71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους

επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 11-5-2021 ημέρα Τρίτη από ώρα 10.00 πμ έως 12.00 μ , με τα παρακάτω θέματα:

  1. Απ’ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

  2. Τροποποίηση του άρθρου 3 «Οικονομικό Αντικείμενο» των συμβάσεων της προμήθειας ειδών των ΟΜΑΔΩΝ Α-Δ της γενικότερης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 3Α ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ»

  3. 4η Τροποποίηση της υπ’αριθ.7580/3-7-20 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΓΙΤΗ»

  4. Τροποποίηση της διαφημιστικής σύμβασης μεταξύ της ΣΗΜΑ ΑΕ και του Δήμου Προσοτσάνης στα πλαίσια του έργου «INTEGRA-TOUR»

  5. Εγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και του Δήμου Προσοτσάνης για: «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Προσοτσάνης στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης- Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία-Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του» και ορισμός δημοτικών συμβούλων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

  6. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσαρμογή των έξι (6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ 99/2017»

  7. Εγκριση χορήγησης 8ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως Πρόεδρος της ΟΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr