26η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 από ώρα 08:00π.μ. έως 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.:71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 26-7-2021 ημέρα Δευτέρα, από ώρα 8.00 πμ έως 10.00 πμ , με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκριση του Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων, σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης 2020

  2. Παράταση συμβάσεων που καταρτίστηκαν με την αριθ.61/2021 απόφαση της ΟΕ για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

  3. Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και έγκριση της δαπάνης αποζημίωσής του

  4. Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπ΄αριθμ. 754/26.01.2021 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16Μ3».

  5. Εγκριση του Πρακτικού 2 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ-Τ.Κ.ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  6. Εγκριση του Πρακτικού 2 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ-Τ.Κ.ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  7. Εγκριση του Πρακτικού 2 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ-Τ.Κ.ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  8. Εγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Τ.Κ.ΣΙΤΑΓΡΩΝ-ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr