9η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Τρίτη 14 Απριλίου 2020 από ώρα 10.00 πμ έως 15.00μμ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της 11-3-2020 της ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020) η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων θα προβεί σε συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ στις 14 Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη από ώρα 10.00 πμ έως 15.00μμ

Καλείσθε την ως άνω ημέρα να μας αποστείλετε (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά ) τις θέσεις σας (θετική, αρνητική ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία ) επί εκάστου θέματος της ημερήσιας διάταξης λαμβανομένων υπόψη των σχετικών επισυναπτόμενων εισηγήσεων.

  1. 5Η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020

  2. Έγκριση Δαπανών Πάγιας Προκαταβολής

  3. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για τη μίσθωση του αναψυκτηρίου του Δημοτικού Πάρκου «Μ.Αλεξανδρος»

  4. Καθορισμός τρόπου αντιμετώπισης αναγκών «Καθαρισμού αντιπλημμυρικών-στραγγιστικών αυλάκων του Δήμου Προσοτσάνης

  5. Καθορισμός τρόπου αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 στο Δήμο Προσοτσάνης

  6. Εγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου ΤΚ Πετρούσας Δ.Προσοτσάνης»

  7. Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

  8. Αποδοχή παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος ενός (1) επιβατικού οχήματος από την εταιρεία «ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ»

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr