10η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Τρίτη 28 Απριλίου 2020 από ώρα 10.00 πμ έως 15.00μμ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020) η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων θα προβεί σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση, στις 28 Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη από ώρα 10.00 πμ έως 15.00μμ

Καλείσθε την ως άνω ημέρα να μας αποστείλετε (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά ) τις θέσεις σας (θετική, αρνητική ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία ) επί εκάστου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών επισυναπτόμενων εισηγήσεων.

 1. 6η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020

 2. 7η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020 (συνέχεια της αριθ. 56 /2020 απόφασης του ΔΣ σχετικά με την τροπ/ση του Προγράμματος Εκτελεστέων Εργων του Δήμου)

 3. Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2020

 4. Παράταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας

 5. Πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 24 της αριθ.64/14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

 6. Εξειδίκευση πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη

 7. ΄Εγκριση του απολογισμού οικ.έτους 2019 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης σύμφωνα με την αριθ. 8/2020 απόφαση του συμβουλίου της Επιτροπής

 8. ΄Εγκριση του απολογισμού οικ.έτους 2019 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης σύμφωνα με την αριθ. 8/2020 απόφαση του συμβουλίου της Επιτροπής

 9. Εγκριση του Πρακτικού 1 του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ)»

 10. Εγκριση του Πρακτικού 1 του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 11. Εγκριση του Πρακτικού 3 του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη»

 12. Εγκριση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της «ΟΜΑΔΑΣ Γ΄» του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΧΡΩΜΑΤΩΝ –ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr