8η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 από ώρα 10.00 πμ έως 15.00μμ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της 11-3-2020 της ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020) η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων θα προβεί σε συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ στις 6 Απριλίου 2020 ημέρα Δευτέρα από ώρα 10.00 πμ έως 15.00μμ

Καλείσθε την ως άνω ημέρα να μας αποστείλετε (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά ) τις θέσεις σας (θετική, αρνητική ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία ) επί εκάστου θέματος της ημερήσιας διάταξης λαμβανομένων υπόψη των σχετικών επισυναπτόμενων εισηγήσεων.

  1. Εγκριση Πρακτικού κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και κατακύρωση των ομάδων του διαγωνισμού.

  2. Εγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  3. Καθορισμός τρόπου αντιμετώπισης αναγκών συντήρησης-περιποίησης πάρκων - χώρων πρασίνου του Δήμου

  4. Καθορισμός τρόπου μεταφοράς αδρανών υλικών του Δήμου

  5. Εγκριση του Πρακτικού ΙΙ για την κατακύρωση της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2019»

  6. Έγκριση σχεδίου τροποποιημένης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ α) ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και β) του Δήμου Προσοτσάνης με θέμα «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Προσοτσάνης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία – Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του»

  7. Εγκριση 2ου ΑΠΕ-1ης ΣΣΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email