8η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 από ώρα 08:00π.μ. έως 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για έκτακτη ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.7 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα διότι: η συνολική προθεσμία του έργου λήγει στις 28-02-2021 ημέρα Κυριακή.

Σύμφωνα με την αριθ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020), την Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.:71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή μετά από απόφαση του Προέδρου σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των Παρατάξεων θα προβεί σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση στις 26-02-2021 ημέρα Παρασκευή ώρα 08.00πμ έως 10.00πμ.

Καλείστε την ως άνω ημέρα (26-02-2021) να μας αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την θέση σας (θετική, αρνητική ή λευκή ψήφο) επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη της σχετικής επισυναπτόμενης εισήγησης. Παρακαλείσθε αν είναι απαραίτητο να διατυπωθούν συνοπτικές προτάσεις επί του θέματος. Το θέμα προς ψήφιση είναι:

  1. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: ‘’Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης’’.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email