9η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 από ώρα 08:00π.μ. έως 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 8 -3-2021 ημέρα Δευτέρα από ώρα 8.00 πμ έως 10.00 πμ με τα παρακάτω θέματα:

 1. 6η Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2021

 2. Εγκριση εισηγητικής έκθεσης για χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου για το 2021

 3. Ασκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ.146/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας

 4. Τροποποίηση της αριθ.60/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

 5. Έγκριση του Πρακτικού 3 (ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ) του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΟΣ 2021»

 6. Έγκριση του Πρακτικού (Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών) για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

 7. Έγκριση του Πρακτικού 3 (ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης)του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ»

 1. Έγκριση του Πρακτικού 3 (ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης)του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ»

 2. Τροποποίηση (3η) της αριθμ. 7580/03.07.2020 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΓΙΤΗ»

 3. Εγκριση του Πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση του δημοτικού καφενείου της Κοινότητας Καλλιθέας

 4. Εγκριση του Πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση του δημοτικού Αναψυκτηρίου της Κοινότητας Αργυρούπολης

 5. Εγκριση Υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης «Μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων οικισμών Σιταγρών και Αργυρούπολης, Δήμου Προσοτσάνης» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο : «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»

 6. Εγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια δύο ηλεκτροκίνητων επιβατηγών αυτοκινήτων (SUV

 7. Εγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία , Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ»

 8. Εγκριση του 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

 9. Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΤΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 10. Τροποποίηση της αριθ.9566/20.08.2020 σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email