7η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 από ώρα 09:00π.μ. έως 11:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για έκτακτη ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.7 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα διότι: υφίσταται καταληκτική προθεσμία για την ανάρτηση των στοιχείων στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ την 01-03-2021 και η απόφαση θα πρέπει να παρθεί έως 28-02-2021 ημέρα Κυριακή.

Σύμφωνα με την αριθ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020), την Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.:71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή μετά από απόφαση του Προέδρου σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των Παρατάξεων θα προβεί σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση στις 25-02-2021 ημέρα Πέμπτη ώρα 09.00πμ έως 11.00πμ.

Καλείστε την ως άνω ημέρα (25-02-2021) να μας αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την θέση σας (θετική, αρνητική ή λευκή ψήφο) επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη της σχετικής επισυναπτόμενης εισήγησης. Παρακαλείσθε αν είναι απαραίτητο να διατυπωθούν συνοπτικές προτάσεις επί του θέματος. Το θέμα προς ψήφιση είναι:

  1. Επικαιροποίηση της 220/2020 απόφασης της Ο.Ε. με θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2021 Δήμου Προσοτσάνης (συμπληρωματική των αριθ. 198/2020 και 209/2020 αποφάσεων Ο.Ε.)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email