6η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 από ώρα 08:00π.μ. έως 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 23-2-2021 ημέρα Τρίτη από ώρα 8.00 πμ έως 10.00 πμ με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εγκριση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Προσοτσάνης οικ.έτους 2021, σύμφωνα με την αριθ.27/2020 απόφασή της

 2. Παροχή Πάγιας Προκαταβολής

 3. Εξειδίκευση πιστώσεων για απόδοση στη ΔΕΔΔΗΕ

 4. Τροποποίηση της αριθ.19/2021 απόφασης της ΟΕ

 5. Τροποποίηση της αριθ.33/2021 απόφασης της ΟΕ περί «Πρόσληψης με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.

 6. Πρόσληψη (δεκαπέντε (15) ατόμων) με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 7. Εγκριση της 1ης τροποποίησης του προύπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ.έτους 2021, σύμφωνα με την αριθ. 5/2021 απόφασή του

 8. « 2η τροποποίηση σύμβασης με την εταιρία BUTTERFLY που αφορά την Διοργάνωση συναντήσεων και δράσεις προβολής και δημοσιότητας στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems» και ακρωνύμιο «BIO-INNOVATE»

 9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργων του Δήμου

 10. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2018)

 11. Εγκριση του Πρακτικού 1 (αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) και 2 (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021»

 12. 2η Τροποποίηση της αριθ.9566/20-8-20 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email