5η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την 3η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2019

  2. Αποδοχή δωρεάς ακινήτου από τους κ.κ. Τάνια και Κωνσταντίνο Δαδάκη

  3. Αποδοχή δωρεάς ακινήτου από τον κ.Πούλιο Δημήτριο του Ιωάννη

  4. Καθορισμός όρων δημοπράτησης τμήματος Τ1 έκτασης 160.591 τμ του αριθ.2788α της ΤΚ Περιχώρας

  5. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2018)»

  6. Εγκριση του Πρακτικού 1 και 2 (αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών και οικονομικών προσφορών) του διεθνούς διαγωνισμού που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Β ΦΑΣΗ) -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 79.341,96€ με ΦΠΑ.

  7. Εγκριση του Πρακτικού 2(αξιολόγησης οικονομικών προσφορών)του διεθνούς διαγωνισμού που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) συνολικού προύπολογισμού 212.999,76 ευρώ

  8. Εγκριση του Πρακτικού 2 (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΔΡΑΝΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ»


Εκτύπωση   Email