6η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18 Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση για την 4η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2019

 2. Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής

 3. Σύσταση πάγιας προκαταβολής

 4. Εγκριση μετακινήσεων υπαλλήλων καθαριότητας του Δήμου

 5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων Ν.4412/2016 για το έτος 2019

 6. Εγκριση του πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 160.591 τμ της ΤΚ Περιχώρας

 7. Εγκριση του πρακτικού 3 (αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης ) του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΔΡΑΝΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ»

 8. Εγκριση του πρακτικού 3 (αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ»

 9. Καθορισμός όρων δημοπράτησης τμημάτων του αριθ.2788α αγροτεμαχίου της ΤΚ Περιχώρας

 10. Εγκριση του Πρακτικού (αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης δικαιολογητικών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 11. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β΄ΦΆΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

 12. Ορισμός Δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή τόκων υπερημερίας, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΚ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στην εργοληπτική επιχείρηση ΔΕΚΑΤ ΑΕ.


Εκτύπωση   Email