4η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 8 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2019

  2. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου

  3. Γνωμοδότηση της επιτροπής ενστάσεων για τις υποβληθείσες ενστάσεις κατά της αριθ.7/2019 απόφασης της ΟΕ που αφορά το διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ» έτους 2019

  4. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2018)»

  5. Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Αρείου Πάγου σχετικά με την αίτηση αναίρεσης που κατέθεσε το ΝΠΙΔ «Ιερός Ναός Πετρούσας» κατά της αριθ.54/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης και κατά του Δήμου Προσοτσάνης

  6. Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας σχετικά με την αίτηση των κ.κ.Πελέχρα Αδάμ του Στυλιανού και Ζωής

  7. Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σχετικά με την αγωγή μονίμων υπαλλήλων του Δήμου κατά του Δήμου.

  8. Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας σχετικά με την αγωγή υπαλλήλων του Δήμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά του Δήμου.

  9. Ανάθεση σε δικηγόρο της διατύπωσης γνωμοδότησης σχετικά με τον κ.Στράγκα Θ. Γεώργιο


Εκτύπωση   Email