4η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 17 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. 3η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020

  2. ΄Ανοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του Δήμου Προσοτσάνης

  3. Παροχή πάγιας προκαταβολής

  4. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου και εποχικού προσωπικού του Δήμου έτους 2020

  5. Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της Κοινότητας Αργυρούπολης

  6. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης

  7. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για την ανάθεση του χειρισμού της υπόθεσης σχετικά με την είσπραξη από το Δήμο επιδικασθέντος ποσού από δημοτικά τέλη και καθορισμός της αμοιβής του

  8. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας κατά την εκδίκαση της ανακοπής που κατέθεσε ο κ.Δημητριάδης Μιλτιάδης κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και ορισμός της αμοιβής του

  9. Εγκριση πρακτικού 1 αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2019»

  10. Αποδοχή δωρεάς δύο οικοπέδων ιδιοκτησίας κ.Τζαμτζή Θεοφίλου της Κοινότητας Κοκκινογείων


Εκτύπωση   Email