4η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 από ώρα 08:00π.μ. έως 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 8-2-2021 ημέρα Δευτέρα από ώρα 8.00 πμ έως 10.00 πμ με τα παρακάτω θέματα:

 1. 3η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2021

 2. 4η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2021

 3. Οικονομική ενίσχυση δημοτών

 4. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την μίσθωση του δημοτικού καφενείου της Κοινότητας Καλλιθέας (πρόταση Προέδρου……………./μήνα)

 1. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την μίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου της Κοινότητας Αργυρούπολης (πρόταση Προέδρου……………./μήνα)

 2. Καθορισμός της τιμής για την απευθείας αγορά του αριθ.770 ιδιωτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Σιταγρών. (πρόταση Προέδρου…………………….)

 3. Α. Έγκριση του Πρακτικού 1 (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) της εργασίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» και Β. Έγκριση άγονου αποτελέσματος του διαγωνισμού και προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού.

 1. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών, και καθορισμός των όρων του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017»

 2. Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού: 182.000,00€ με τον ΦΠΑ

 1. Εγκριση της 5ης τροποποίησης του προύπολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης σύμφωνα με την αριθ. 60/2020 απόφασή του

 2. Εγκριση της αριθ.3/2021 απόφασης του συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου περί: Υποβολής πρότασης προς το Δήμο Προσοτσάνης, για απευθείας ανάθεση των Προμηθειών: ΟΜΑΔΑ 6 «ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και ΟΜΑΔΑ 5 «ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΛΑΙΑ)» εξαιτίας λύσης της επιχείρησης με την οποία είχαν συναφθεί συμβάσεις προμήθειας (κατόπιν Διαγωνισμού ο οποίος διεξήχθη από το Δήμο Προσοτσάνης)»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email