3η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 από ώρα 08:00π.μ. έως 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 01-02-2021 ημέρα Δευτέρα από ώρα 8.00 πμ έως 10.00 πμ με τα παρακάτω θέματα:

1. 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021.
2. Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2020.
3. Εξειδίκευση πίστωσης για μετατόπιση στύλου στην οδό Βεργίνας στην Προσοτσάνη.
4. Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».
5. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας όπου θα συζητηθεί η αγωγή που κατέθεσε η κ. Μουστακίδου Μαγδαληνή κατά του Δήμου.
6. Λήψη απόφασης εξέτασης του αιτήματος Εξώδικου Συμβιβασμού σύμφωνα με την αίτηση του κ. Γιαγκούλα Ιωάννη.
7. Έγκριση ή μη του αιτήματος 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσαρμογή των έξι (6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017», συμβατικής δαπάνης 121.430,42 ευρώ (χωρίς 24% Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρείας Ε.Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε.
8. Έγκριση του Πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Περιχώρας της Κοινότητας Περιχώρας.
9. Α. Έγκριση του Πρακτικού 1 Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και Β. Έγκριση του Πρακτικού 2 Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
10. Α. Έγκριση του Πρακτικού 1 Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και Β. Έγκριση του Πρακτικού 2 Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

11. Έγκριση του Πρακτικού 3 (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.
12. Έγκριση του Πρακτικού 3 (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΧΡΩΜΑΤΩΝ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – 3Α ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ» και κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.
13. Τροποποίηση της από 20-2-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και του Δήμου Προσοτσάνης για: «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Προσοτσάνης στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης- Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία - Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του».
14. Έγκριση ή μη του αιτήματος 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ», συμβατικής δαπάνης 19.639,92 ευρώ (χωρίς 24% Φ.Π.Α.), αναδόχου Παυλίδη Θεόδωρου.
15. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού της παραγόμενης ξυλείας η οποία θα προκύψει από την κοπή εβδομήντα οκτώ (78) ιστάμενων δέντρων λεύκης.
16. Έγκριση ή μη του πρακτικού παράτασης του υποέργου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ‘’INTEGRA_TOUR”».
17. Έγκριση ή μη του πρακτικού παράτασης του υποέργου με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΓΙΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ‘’INTEGRA_TOUR”».
18. Ανάθεση σε νομικό να γνωμοδοτήσει για το δικαίωμα του Δήμου να ασκήσει τα ένδικα βοηθήματα – μέσα ή την παραίτηση από αυτά σε συνέχεια της με αριθμό 146/20 απόφαση του Ειρηνοδικείου Δράμας.
19. Πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
20. Α. Έγκριση του Πρακτικού 1 Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και Β. Έγκριση του Πρακτικού 2 Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως Πρόεδρος της ΟΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email