5η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 από ώρα 08:00π.μ. έως 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 12-2-2021 ημέρα Παρασκευή από ώρα 8.00 πμ έως 10.00 πμ με τα παρακάτω θέματα:

  1. Τροποποίηση σύμβασης με την εταιρία BUTTERFLY που αφορά την Διοργάνωση συναντήσεων και δράσεις προβολής και δημοσιότητας στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in crossborder mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems» και ακρωνύμιο «BIO-INNOVATE».

  2. Έγκριση ή μη του πρακτικού παράτασης του υποέργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ‘’INTEGRA_TOUR’’».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email