2η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 από ώρα 08:00π.μ. έως 10:00π.μ.

 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,  την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020  η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 22-1-2021 ημέρα Παρασκευή από ώρα 8.00 πμ έως 10.00 πμ  με τα παρακάτω θέματα:

 

  1. 1η τροποποίηση του προύπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2021
  2. Εγκριση του Πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση δένδρων λεύκης  της Κοινότητας Κοκκινογείων.
  3. Εγκριση της αριθ.1/2021 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης σχετικά με την «Εκτέλεση του προϋπολογισμού του  ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Δ΄ τρίμηνο  οικ. έτους 2020»
  4. Έγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ» προύπολογισμού μελέτης 219.354,84 ευρώ
  5. Έγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Β΄φάση)»
  6. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜ.ΠΑΡΚΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                                          

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email