38η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - έως Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2020 από ώρα 09:00π.μ. έως 13:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α'55/11-3-2020) η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 15-12-2020 ημέρα Τρίτη από ώρα 9.00 πμ έως 13.00μμ με τα παρακάτω θέματα:

  1. Τροποποίηση των αριθ.208 και 229/2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής μόνο στο ποσό της αμοιβής των δικηγόρων.

  2. Εγκριση του πρακτικού 2 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  3. Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού , τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό των όρων δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ – Τ.Κ. ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και συγκρότηση της επιτροπής του διαγωνισμού.

  4. Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΗΓΩΝ ΑΓΓΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "MODERNIZATION PROMOTION AND EXPLOITATION OF CAVES" ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "MY CAVES"»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email