36η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - έως Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 από ώρα 10.00 πμ έως 12.00μμ (

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α'55/11-3-2020) η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 7-12-2020 ημέρα Δευτέρα από ώρα 10.00 πμ έως 12.00μμ με τα παρακάτω θέματα:

  1. Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού και ΟΠΔ (πίνακας στοχοθεσίας)του Δήμου έτους 2021

  2. Τροποποίηση της αριθ.141/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον Προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020

  3. Τροποποίηση της αριθ.271/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την εκποίηση παραγόμενης ξυλείας από την υλοτόμηση δέντρων λεύκης της κοινότητας Κοκκινογείων

  4. Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών για την «Προμήθεια μέσων για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και τη μεταφορά στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» της πρόσκλησης ΑΤ04»

  5. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο « Προμήθεια μέσων για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και τη μεταφορά στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»

  6. Εγκριση του Πρακτικού 1 (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Β΄ΦΆΣΗ)»

  7. Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΙΠΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  8. Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email