39η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - έως Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 από ώρα 09:00π.μ. έως 14:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 28-12-2020 ημέρα Δευτέρα από ώρα 9.00 πμ έως 14.00μμ με τα παρακάτω θέματα:

1. Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων σε συνέχεια της αριθ.235/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας
2. Εγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
3. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του κοινοτικού αναψυκτηρίου της Κοινότητας Περιχώρας
4. Σύναψη σύμβασης και ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτη, για ένα έτος (από τη σύμβαση)
5. Τροποποίηση συμβάσεων προμηθειών του Ν.Π. και του Δήμου (παράταση των οριζομένων προθεσμιών συμβάσεων) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΤΩΝ Ν.Π.ΕΤΟΥΣ 2020»
6. Τροποποίηση της αριθ.3430/12.03.2020 σύμβασης με τίτλο «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
7. 2η Τροποποίηση της αριθμ. 7580/03.07.2020 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΓΙΤΗ».
8. Παράταση της αριθμ. 9566/20.08.2020 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
9. Έγκριση του Πρακτικού 3 (ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16Μ3».

10. Έγκριση του Πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
11. Εγκριση των Πρακτικών 1 και 2 του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 3Α ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
12. Εγκριση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης οικ.έτους 2021, σύμφωνα με την αριθ.58/2020 απόφασή του
13. Εγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης οικ.έτους 2021, σύμφωνα με την αριθ.59/2020 απόφασή του
14. Εγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
15. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΗΓΩΝ ΑΓΓΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "MODERNIZATION PROMOTION AND EXPLOITATION OF CAVES" ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "MY CAVES"».
16. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΤΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
17. Εγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και της 1ης ΣΣΕ .
18. Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
19. Εγκριση του Πρακτικού 3 (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ»
20. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email