31η Πρόσκληση για τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. 17η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020

 2. Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2020

 3. Εγκριση του άγονου αποτελέσματος της δημοπράτησης για τη μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων στην έδρα του Δήμου με σκοπό τη δημιουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων

 4. Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ» συνολικού προύπολογισμού 15.000,00 ευρώ(χωρίς ΦΠΑ)

 5. Αποδοχή αιτήματος ιδιωτών για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του πάρκου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

 6. Καθορισμός των όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας εκποίησης της παραγόμενης ξυλείας από την υλοτόμηση τριακοσίων πενήντα (350) δέντρων λεύκης, που βρίσκονται εντός του αριθ. 1219 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Κοκκινογείων

 7. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση σχετικών υπομνημάτων, για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη δικάσιμο της αριθ.1/2020 ΄Εκθεσης Κατάθεσης Αίτησης Αναψηλάφησης της εταιρείας «Τσεκμέζογλου Δημήτρης και ΣΙΑ Ε.Ε.» στο Μονομελές Πρωτοδικείο Δράμας και καθορισμός της αμοιβής του.

 8. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΒΙ.ΠΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 9. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2020»

 10. Εγκριση του Πρακτικού 1 (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΚ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ-ΣΙΤΑΓΡΩΝ»

 11. Εγκριση του Πρακτικού 3 (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email