29η Πρόσκληση για τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκριση της 1ης τροποποίησης του προύπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Προσοτσάνης σύμφωνα με την αριθ. 16/2020 απόφασή της

  2. Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020» συνολικού προύπολογισμού 9.999,29 ευρώ με ΦΠΑ και συγκρότηση επιτροπών

  3. Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ–ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- 3Α ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ» συνολικού προύπολογισμού 42.690,72 ευρώ με ΦΠΑ

  4. Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ»

  5. Παράταση ισχύος προσφορών και παράταση ισχύος εγγυητικών συμμετοχής στην ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με α/α 88293 για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  6. Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»

  7. Αποδοχή δωρεάς από ΚΕΔΕ ποσού 2.223,73 ευρώ, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 και καθορισμός των κριτηρίων για την κατανομή των προϊόντων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως Πρόεδρος της ΟΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Εκτύπωση   Email