26η Πρόσκληση για τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Παρασκευή 28 Αυγούστου και ώρα 10:00π.μ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28 Αυγούστου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. 15η Τροποποίηση του προύπολογισμού οικ.έτους 2020

  2. Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2021 Δήμου Προσοτσάνης (συμπληρωματική των αριθ.198 και 209/2020 αποφάσεων της ΟΕ)
  3. Εγκριση μετακινήσεων υπαλλήλων (οδηγών καθαριότητας) του Δήμου

  4. Ακύρωση της αριθ.206/2020 απόφασης της ΟΕ και εκ νέου ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας κατά τη δικάσιμο της αριθ.36/2020 αγωγής

  5. Ακύρωση της αριθ.207/2020 απόφασης της ΟΕ και εκ νέου ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τηνεκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας κατά τη δικάσιμο της αριθ.127/2020 αγωγής

  1. Ακύρωση της αριθ.205/2020 απόφασης της ΟΕ και εκ νέου έγκριση του Πρακτικού 1 (αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών–τεχνικών προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross- border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems» με ακρωνύμιο «BIO-INNOVATE»

  2. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών-κατακύρωσης αποτελέσματος) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  3. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών-κατακύρωσης αποτελέσματος) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΗΓΩΝ ΑΓΓΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «MODERNIZATION PROMOTION AND EXPLOITATION OF CAVES» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «MY CAVES»

  4. Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής του διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΚ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ-ΣΙΤΑΓΡΩΝ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr