25η Πρόσκληση για τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Παρασκευή 21 Αυγούστου και ώρα 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις  21 Αυγούστου  2020  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 πμ   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

  1. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ιδιωτικών οικοπέδων πλησίον της κεντρικής πλατείας στην Κοινότητα Προσοτσάνης
  2. Ασκηση ενδίκων μέσων ή παραίτηση απ’ αυτά κατά της αριθ.402/20 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
  3. Ανάθεση σε νομικό της σύνταξης γνωμοδότησης για  την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  σε συνέχεια της αριθ.283/2018 απόφασης της ΣτΕ
  4. Ανάθεση σε νομικό της σύνταξης γνωμοδότησης κατόπιν εξώδικης δήλωσης και καθορισμός της αμοιβής του
  5. Πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.
  6. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών-κατακύρωσης αποτελέσματος) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΙ.ΠΑ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
  7. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών-κατακύρωσης αποτελέσματος) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»
  8. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ 2019)»
  9. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση μελέτης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΣΑΤΑ 2020)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως Πρόεδρος της ΟΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Εκτύπωση   Email