23η Πρόσκληση για τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Τρίτη 28 Ιουλίου και ώρα 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28 Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη δικάσιμο της αγωγής που κατέθεσε η εταιρεία «ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.»

  2. Ανάθεση σε νομικό της σύνταξης γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ.891/19 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας

  3. Ανάθεση σε νομικό της σύνταξης γνωμοδότησης σχετικά με την πρόταση συμβιβαστικής επίλυσης ένδικης διαφοράς και κατάργησης εκκρεμούς δίκης της αριθ.36/2020 αγωγής που κατέθεσε ο κ.Ζάμπας Χρήστος του Στεργίου

  4. Ανάθεση σε νομικό της σύνταξης γνωμοδότησης σχετικά με την πρόταση συμβιβαστικής επίλυσης ένδικης διαφοράς και κατάργησης εκκρεμούς δίκης της αριθ.127/2020 αγωγής τεσσάρων (4) υπαλλήλων ΙΔΑΧ -καθαριστριών του Δήμου.

  5. Ανάθεση σε νομικό της σύνταξης σχεδίου απόφασης του άρθρου 160 του Ν.4416/2016 και καθορισμός της αμοιβής του

  6. Εγκριση 5ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  7. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

  8. Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής του διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» (ΣΑΤΑ 2020)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email