1η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 από ώρα 09:00π.μ. έως 14:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 11-1-2021 ημέρα Δευτέρα από ώρα 9.00 πμ έως 14.00μμ με τα παρακάτω θέματα:

  1. Ασκηση ενδίκων μέσων ή παραίτηση απ’αυτά κατά της αριθ.235/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας

  2. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών, και καθορισμός των όρων του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 » συνολικού προϋπολογισμού 84.390,00€ με τον ΦΠΑ.

  3. Έγκριση Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο « Εργασίες συντήρησης συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών και ελαστικών των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Προσοτσάνης για το έτος 2021 »

  4. Έγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΙΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ »

  5. Έγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

  6. Έγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ, Κ.ΒΡΥΣΗΣ, ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ»

  7. Έγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ-ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  8. Αποδοχή δωρεάς υλικών

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email