15η Πρόσκληση για τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Δευτέρα 15 Ιουνίου και ώρα 10:00π.μ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 15 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκριση του Πρακτικου 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ)

  2. ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2019»

  3. Μετάθεση ημερομηνίας για την υποβολή και ηλεκτρονική αποσφράγιση διαγωνισμών

  4. Εγκριση της 3ης τροποποίησης του προύπολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης σύμφωνα με την αριθ.27/2020 απόφασή του

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email