14η Πρόσκληση για τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 10:00π.μ

(Σε περίπτωση κωλύματος προκειμένου να παρευρεθείτε στην παρούσα συνεδρίαση να ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 10 Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. 10η τροποποίηση του προύπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020

 2. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους οικ. έτους 2020

 3. Εγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

 4. Αποδοχή ή μη της αίτησης του κ. Σαρίδη ΄Αλκη περί εξωδικαστικού συμβιβασμού και κατάργηση της σχετικής δίκης μεταξύ του ιδίου και του Δήμου

 5. Χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και έγκριση της αριθ. 8/2020 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου αυτής

 6. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών, και καθορισμός των όρων του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο «Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems» με ακρωνύμιο «BIO-INNOVATE» συνολικού προϋπολογισμού 100.645,16€ χωρίς τον ΦΠΑ. Β. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την Διενέργεια και Αξιολόγηση του Διαγωνισμού (Ν.4412/2016).

 1. Εγκριση της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ»

 2. Εγκριση της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσαρμογή των έξι (6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ.99/2017»

 3. Εγκριση του Πρακτικού 1 της ανοικτής διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

 4. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ (ΣΑΤΑ 2019)» και έγκριση της σχετικής μελέτης.

 5. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης

 6. Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις ενέργειες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επί της ειδικής πρόσκλησης προς την ανάδοχο «Γενική Κατασκευαστική» του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΚ Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης και καθορισμός της αμοιβής του

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email