15η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 19 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την 10η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2019

  2. Έγκριση μετακινήσεων υπαλλήλων καθαριότητας του Δήμου

  3. Εγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου

  4. Αποδοχή δωρεάς

  5. Ασκηση ή παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ.60/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.

  6. Ασκηση ή παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ.41/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας.


Εκτύπωση   Email