12η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 από ώρα 12:00πμ έως 14:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020) η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 18 Μαίου 2020 ημέρα Δευτέρα από ώρα 12.00 πμ έως 14.00μμ

Καλείσθε την ως άνω ημέρα να μας αποστείλετε (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά ) τις θέσεις σας (θετική, αρνητική ή λευκή ψήφο ή αποχή από την ψηφοφορία ) επί εκάστου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών επισυναπτόμενων εισηγήσεων.

  1. 9η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020

  2. Αποδοχή δωρεάς αδρανών υλικών από την εταιρεία «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»

  3. Ασκηση ή μη προσφυγής κατά της αριθ.28/Σ6/26-2-2020 απόφασης του Τοπικού Υποκ/τος ΕΦΚΑ Δράμας ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email