11η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Δευτέρα 10 Μαΐου 2020 από ώρα 12:00πμ έως 15:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020) η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 11 Μαίου 2020 ημέρα Δευτέρα από ώρα 12.00 πμ έως 15.00μμ

Καλείσθε την ως άνω ημέρα να μας αποστείλετε (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά ) τις θέσεις σας (θετική, αρνητική ή λευκή ψήφο ή αποχή από την ψηφοφορία ) επί εκάστου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών επισυναπτόμενων εισηγήσεων.

 1. 8η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020

 2. Εγκριση της αριθ.24/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης σχετικά με την «Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Α΄ τρίμηνο οικ. έτους 2020»

 3. Ακύρωση της αριθ. 97/2020 απόφαση της ΟΕ και εκ νέου εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη

 4. Εγκριση μετακινήσεων υπαλλήλων (οδηγών) του Δήμου

 5. Μερική τροποποίηση της αριθ.41/2020 απόφασης της ΟΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι σύναψης σύμβασης για την παραχώρηση της χρήσης του μηχανήματος έργου, από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ./ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας στο Δήμο Προσοτσάνης.

 6. Εγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση του αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός του δημοτικού πάρκου «Μ.Αλέξανδρος»

 7. Εγκριση 1ης παράτασης, με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2019»

 1. Εγκριση 4ης παράτασης, με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 2. Εγκριση 5ης παράτασης, με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΚ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 3. Εγκριση του Πρακτικού 1 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΒΙ.ΠΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 4. Μερική τροποποίηση της αριθ.96/2020 απόφασης της ΟΕ και αντικατάσταση ενός ατόμου που προσλήφθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 24 της αριθ.64/14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

 5. Πρόσληψη εργαζομένου-απασχολούμενου στην αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19 στο Δήμο Προσοτσάνης, σε συνέχεια της αριθ.40/2020 απόφασης της ΟΕ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr