11η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Δευτέρα 20 Μαϊου 2019 και ώρα 12:00μ.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 20 Μαϊου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την 8η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2019

  2. Ασκηση ή παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, κατά της αριθ.74/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας.


Εκτύπωση   Email