10η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 από ώρα 08:00π.μ. έως 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους

επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 16 -3-2021 ημέρα Τρίτη από ώρα 8.00 πμ έως 10.00 πμ με τα παρακάτω θέματα:

  1. Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022-2025

(σχετ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/74/οικ.2775/3-3-2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ)

  1. Προγραμματισμός Προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών (σχετ. 14626/26-02-2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ)

  2. Α. Έγκριση του Πρακτικού 1 (αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) και Β. Έγκριση του Πρακτικού 2 (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ. Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ.

  3. Α. Έγκριση του Πρακτικού 1 (αξιολόγησης δικαιολογητικών -τεχνικών και οικονομικών προσφορών) του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017» και Β. Έγκριση άγονου αποτελέσματος τμήματος του διαγωνισμού και προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης.

  4. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και της 1ης ΣΣΕ, αναδόχου Κ/Ξ ΕΤΕΔ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως Πρόεδρος της ΟΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Εκτύπωση   Email