11η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 από ώρα 08:00π.μ. έως 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους

επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 29-3-2021 ημέρα Δευτέρα από ώρα 8.00 πμ έως 10.00 πμ με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση πρακτικών της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση δένδρων λεύκης στην Κοινότητα Προσοτσάνης

  2. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης σχετικά με την αίτηση της κ. Τράντου Θάλειας

  3. Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων καθαριότητας του Δήμου

  4. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» συμβατικής δαπάνης 4.777.832,27 € άνευ Φ.Π.Α

  5. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ-ΤΚ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  6. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ-ΤΚ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  7. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΚ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ – ΣΙΤΑΓΡΩΝ»

  9. Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατόπιν της αριθ. 2025/01-03-2021 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως Πρόεδρος της ΟΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Εκτύπωση   Email