33η Πρόσκληση για τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και ώρα 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Εγκριση ονομαστικής κατάστασης απόρων του Δήμου για παροχή ειδών διαβίωσης (αριθ.απόφ.ΔΣ 137/2020)

 2. Εγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της ΔΗ.Κ.Ε.Π οικ. χρήσης από 1-1-2019 έως 31-12-2019

 3. Ανάκληση της εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Κοινότητα Φωτολίβους (αριθ.απόφ.ΟΕ 236/2020)

 4. Εγκριση του Πρακτικού 1 του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2020»

 5. Έγκριση του Πρακτικού 1 (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών ) και του Πρακτικού 2 ( Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 6. Έγκριση του Πρακτικού 1 (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) και του Πρακτικού 2 (Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών ) του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16Μ3».

 7. Εγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ»

 8. Εγκριση αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω ΚΗΣΚ και κατακύρωση της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

 9. Εγκριση αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω ΚΗΣΚ και κατακύρωση της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΜΟΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΤΗΝ Κ.ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)

 10. Εγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

 1. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ»

 2. Εγκριση του Πρακτικού παράτασης του υποέργου «Δράσεις προβολής και δημοσιότητας στα πλαίσια του έργου ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”»

 3. Εγκριση του Πρακτικού παράτασης του υποέργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “INTEGRA_TOUR”»

 4. Εγκριση του Πρακτικού παράτασης του υποέργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “INTEGRA_TOUR”»

 5. Εγκριση του Πρακτικού παράτασης του υποέργου «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΓΙΤΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “INTEGRA_TOUR”

 6. Έγκριση του Πρακτικού 3 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εργασία «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο «Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems» με ακρωνύμιο «BIO-INNOVATE» .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email