25η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 6 Nοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Προέλεγχος του Απολογισμού, Ισολογισμού & των Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και υποβολή Εκθέσεως επ’ αυτών στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση

  2. Εισήγηση για την 13η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018

  3. Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου σχετικά με την αγωγή που κατέθεσαν υπάλληλοι του Δήμου

  4. Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου, στην εκδίκαση της προσφυγής κατά της Μ12/2016 Πράξης επιβολής προστίμου

  5. Εγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2018)» και συγκρότηση επιτροπών

  6. Εγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2018)» και συγκρότηση επιτροπών

 


Εκτύπωση   Email