24η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 15 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση για την 12η τροποποίηση του προϋπολογισμού και του Π.Ε.Ε του Δήμου οικ. έτους 2018

 2. Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού κατά το Γ΄τρίμηνο έτους 2018

 3. Αποδοχή δωρεάς της WONDERPLANT A.E

 4. Εγκριση των εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου

 5. Επιστροφή παραβόλου που αφορά ένσταση του κ.Πουγιούδογλου Κων/νου–Δανιήλ κατά της αριθ.72/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

 6. Έγκριση του από 5-10-2018 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 »

 7. Έγκριση του εν μέρει άγονου αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» των ειδών της Ομάδας 9 «Είδη Ιχθυοπωλείου» και Ομάδας 10 «Είδη Αρτοποιείου»

 8. Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και συγκρότηση επιτροπών

 9. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 10. Εγκριση του Πρακτικού 2 (αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς) του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”».

 11. Εγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ»

 12. Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ και συγκρότηση των επιτροπών του διαγωνισμού

 


Εκτύπωση   Email