26η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 13 Nοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Τέλη και δικαιώματα οικ.έτους 2019

  2. Εγκριση του Πρακτικού 1 αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του διεθνούς διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»

  3. Α.Έγκριση του άγονου αποτελέσματος της εργασίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών και ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Προσοτσάνης» Β.Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

  4. Εγκριση του Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»

  5. Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοικτού, διεθνή, δημόσιου, ηλεκτρονικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Β ΦΑΣΗ)- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ» συνολικού προύπολογισμού 79.341,96€ και συγκρότηση επιτροπών

  6. Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών, και καθορισμός των όρων του ανοικτού διεθνή δημόσιου, ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Της ΧΩΡΑΣ» συν.προύπολογισμού 213.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και συγκρότηση επιτροπών του διαγωνισμού.

 

 


Εκτύπωση   Email