23η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2017

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 7 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμου του Δήμου

  2. Αποδέσμευση-Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης και νέες δεσμεύσεις οικ.έτους 2017

  3. Εισήγηση στο Δ.Σ.για 12η τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου

  4. Ανάληψη ή μη της δαπάνης ρεύματος του κτιρίου του Γυμνασίου Σιταγρών

  5. Μείωση δημοτικών τελών

  6. Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας σχετικά με αίτηση (ρύθμισης κατάστασης-διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) κατά του Δήμου

  7. Εισήγηση στο ΔΣ περί «Δυνατότητας εξωδικαστικού συμβιβασμού και κατάργηση εκκρεμούς δίκης μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και της εταιρείας με την επωνυμία «Ανέστης Καραντινίδης ΕΔΕ»


Εκτύπωση   Email